کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید ( ایران خودرو )

سامانه ثبت بیمه نامه آنلاین

ثالث

ثالث

بدنه

بدنه

آتش سوزی

آتش سوزی

حوادث طبیعی

حوادث طبیعی

مسافرت

مسافرت

حیوانات

حیوانات

حوادث طبیعی

حوادث طبیعی

موتورسیکلت

موتورسیکلت

وسایل

وسایل

موتور سیکلت

موتور سیکلت

حوادث انفرادی

حوادث انفرادی

بدنه

بدنه

ثبت سفارش دیگر بیمه‌ها

آتش سوزی

حوادث انفرادی

موتور سیکلت

وسایل

حوادث طبیعی

حیوانات

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و اﻧﺘﺨﺎب

ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره داﺷﺘﯿﺪ، ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺳﻔﺎرش آﻧﻠﺎﯾﻦ

ﺳﻔﺎرش آﻧﻠﺎﯾﻦ

ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻔﺎرش ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 7 ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎ، ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن روزﺻﺎدر ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﺻﺪور ﺳﺮﯾﻊ

ﺻﺪور ﺳﺮﯾﻊ

ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ، اﻃﻠﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮن ﻟﺎزﻣﻪ رو وارد ﮐﻨﯿﺪ و زﻣﺎن ارﺳﺎل رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن

ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن

ﺑﯿﻤﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن در ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

طرف‌های قرارداد
یادآوری تاریخ بیمه نامه

دﯾﮕﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ رو ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﻪ ﯾﺎدآور رو ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﺗﻤﻮم ﺷﻪ ﺑﻬﺖ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﻠﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﭘﺲ ﻓﺮدا
18 شهریور ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

12:03

پکیج‌های فروش
نمایش همه
آخرین نوشته‌های بلاگ
نمایش همه